Wielodzietność, a miejsce w przedszkolu.

Wielodzietność jest jedynym z kryteriów ustawowych branych pod uwagę w czasie rekrutacji do publicznego przedszkola. Kryteria ustawowe są kryteriami tzw. pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego. W drugim etapie (jeśli w przedszkolu pozostaną  wolne miejsce) pod uwagę brane są kryteria samorządowe. Oznacza to, że dzieci z rodzin wielodzietnych mają zdecydowanie większe szanse dostania się do publicznej placówki w porównaniu do dzieci, które licznego rodzeństwa nie posiadają. Jest to jedna z form polityki prorodzinnej państwa, wspierającej duże rodziny.

Jak już zostało ustalone w poprzednim wpisie (tutaj) ustawa o systemie oświaty wskazuje, że za rodzinę wielodzietną uznamy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt 1). Niestety ustawodawca nie sprecyzował kogo uznaje za rodzinę oraz nie określił dokładnej definicji dziecka.

Różnorodność definicji rodziny.

Na wstępie należy zaznaczyć, że pojęcie dziecka i rodziny są bardzo odmiennie definiowane na gruncie różnych ustaw, a czym pisałam Wam wczoraj. Rodziną mogą być osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. w innej ustawie przeczytamy, że przez rodzinę można też rozumieć małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25.roku życia, a także dziecko. które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zatem rodzinę mogą tworzyć osoby, które łączą określone stosunki prawne, ale czasem za członka rodziny można uznać np. konkubenta. wszystko zależy od celu ustawy.

Pojęcie dziecka w świetle prawa.

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka za dziecko uznamy każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności, a w ustawie o świadczeniach rodzinnych w art.3 pkt 4 odnajdziemy zapis, że pod pojęciem dziecka rozumiemy dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. W definicji rodziny wielodzietnej zawartej w ustawie Prawo oświatowe posłużono się pojęciem dziecka. Nie wskazano jednak, że chodzi np. o dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wnioski.

Zgodnie z powyższym należy uznać, że oceniając spełnienie kryterium wielodzietności komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wychowywane w rodzinie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Dlaczego?

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks cywilny – osoba, która ukończyła 18 lat jest osobą dorosłą. Zatem uwzględniając kryterium wielodzietności rodziny kandydata za dziecko należy uznawać wyłącznie osoby do ukończenia 18 roku życia. Anna Trochimuik w swoim artykule wskazuje, że gdyby celem ustawodawcy było przyznanie punktów kandydatom mającym starsze niż 18-letnie rodzeństwo, to posłużyłby się inną definicją rodziny wielodzietnej lub zawarłby odesłanie do innych przepisów normatywnych. W przypadku kryterium ustalania dochodu na osobę w rodzinie kandydata, jest takie odesłanie. Ustawodawca wskazuje, że pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Podsumowanie.

Za rodzinę wielodzietną, jak już ustaliliśmy uznamy rodzinę z minimum trójką dzieci w wieku do 18 roku życia. Nie bierze się pod uwagę osób, które są pełnoletnie, nawet jeżeli kontynuują naukę i pozostają na utrzymaniu rodziców.

Jak udowodnić, że jesteśmy rodziną wielodzietną?

Wystarczy złożyć odpowiednie pismo, oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Należy pamiętać o tym, że tego typu oświadczenie musi być złożone w odpowiedniej formie, tj. pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Rodzic składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.

Na koniec warto wspomnieć o innych kryteriach ustawowych i ich stosunku do kryterium wielodzietności. W dokumencie określającym zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019 znajdziemy zapis, że kryteria ustawowe mają jednakową wartość. Wielodzietność będzie miała więc, taką samą wagę, jak:

 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Bibliografia:

 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
 2. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z 14.01.2015 r. 
 3. Anna Trochimiuk, www.portaloswiatowy.pl/wazne-wydarzenia-dla-szkol-i-przedszkoli/rpd-niejasne-pojecie-wielodzietnej-rodziny-w-ustawie-o-systemie-oswiaty-5208.html
 4. Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

Hits: 4224

2 thoughts on “Wielodzietność, a miejsce w przedszkolu.

 1. Slawek

  witam
  mam pytanie co do wielodzietności rodziny, a mianowicie dokładniej chodzi o ten aspekt w stosunku do kryteriów rekrutacji do przedszkoli. Wraz z żona posiadam dwie córki 1 i 4 lata, posiadam również syna z poprzedniego związku 11 lat który zamieszkuje z poprzednią partnerka w innym mieście lecz ja łoże na jego wychowanie jak i aktywnie uczestniczę w jego życiu jako ojciec, pytanie czy moja rodzina może być uważana za wielodzietną w aspekcie kryterium rekrutacji do przedszkoli?

 2. Agnieszka

  Dzień dobry. Mam pytanie. Składam wniosek o przyjęcie syna do przedszkola, rekrutacja jest do końca marca. Jestem w trzeciej ciąży wiec póki co nie jesteśmy jeszcze rodzina wielodzietna, natomiast we wrześniu, kiedy zaczyna się rok szkolny rodzina wielodzietna już będziemy, niestety we wniosku nie mogłam tego uwzględnić. Czy w razie nie przyjęcia mojego syna w tym roku będę się mogła odwołać od tej decyzji?

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close