Podatek od nieruchomości. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorczej mamy.

Witajcie,

Tak jak poprzedni wpis, dzisiejszy również jest inspirowany zagadnieniami obowiązującymi na egzaminie zawodowym na doradcę podatkowego. Jedno z pytań brzmi: Porównaj obowiązki sprawozdawcze osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie podatku od nieruchomości.

Część kobiet po  urlopie macierzyńskim, podejmuje decyzję, że nie wraca do pracy na etacie lecz otwiera swoją działalność gospodarczą. Działalność może prowadzić samodzielnie, założyć z innymi matkami spółkę lub otworzyć fundację. Siedzibą działalności może być lokal zakupiony lub wydzierżawiony specjalnie na cele działalności. Siedzibą może być też nasze mieszkanie lub dom. Zgodnie z polskim prawem należy uiszczać podatek od nieruchomości. Jego wysokość jest różna w zależności od tego do czego dana nieruchomość służy, czy do mieszkania czy do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na podatników różne obowiązki sprawozdawcze w zakresie podatku od nieruchomości.

Na wstępnie należy zaznaczyć, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze, a mama prowadząca działalność gospodarczą podatek od nieruchomości zapłaci tylko w sytuacji, gdy będzie właścicielem nieruchomości, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem, a tylko w niektórych przypadkach – jako posiadacz zależny nieruchomości lub ich części, jeżeli stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wyglądają obowiązki sprawozdawcze w zakresie podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy mama zdecyduje się prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie?

  1. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie (np. jeśli mama kupiła mieszkanie 10 lutego, to obowiązek podatkowy powstanie 1 marca).
  2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
  3. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  4. Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu  (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Zmiana wysokości opodatkowania! Jest to słowo klucz w przypadku mam, które decydują, że siedzibą ich działalności gospodarczej będzie ich mieszkanie lub dom.

W przypadku podatku od nieruchomości obowiązują inne stawki, gdy przedmiotem podatku jest nieruchomość przeznaczona na cele mieszkaniowe, a inna gdy nieruchomość jest zajęta na cele działalności gospodarczej. Jak się domyślacie, stawka w przypadku, gdy nieruchomość jest zajęta na cele działalności gospodarczej jest dużo wyższa od stawek podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Maksymalne stawki, jakie może uchwalić rada gminy to:

 Od budynków mieszkalnych (lub ich części) – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 Od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

O tym kiedy zapłacimy wyższy podatek, czyli kiedy organ może uznać, że nasze mieszkanie lub pomieszczenie może zostać uznane za nieruchomość przeznaczoną na cele związane z działalnością gospodarczą przeczytacie na blogu Fundacji Prawo dla mam. Pani Aleksandra Małysz Plich napisała na ten temat artykuł.  (kliknij tutaj).

W dużym skrócie można napisać, że mama prowadząca działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu lub domu, zapłaci wyższy podatek od nieruchomości, jeżeli ma w swoim domu oddzielnie wydzielony pokój, pokój do którego ma wstęp ona i jej klienci, a inni mieszkańcy domu nie wchodzą i nie użytkują tego pomieszczenia, np. mama, która jest stylistką paznokci ma wydzielony w swoim domu gabinet, w którym trzyma lakiery, lampę, przedmioty kosmetyczne, ma odpowiedni stolik, oświetlenie czy krzesło dla klientek. Pokój ten będzie opodatkowany podatkiem od nieruchomości w wyżej stawce, natomiast za resztę pomieszczeń mama zapłaci podatek, jako od nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Jakie obowiązki sprawozdawcze dotyczące podatku od nieruchomości ciążą na mamie, która zdecyduje się prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki?

  1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do składania deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego.
  2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 31 stycznia to deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
  3. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości.

Mama, która prowadzi działalność samodzielnie, jako osoba fizyczna musi zapłacić podatek w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Natomiast mamy prowadzące działalność w formie spółki, czyli jako osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) uiszczają podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku osób fizycznych możliwa jest wpłata również w drodze inkasa.

W sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Dodatkowe informacje.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

W gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie powyższych dokumentów przez Internet.

Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Podsumowanie.

Decydując się na prowadzenie działalności musimy pamiętać, że za pomieszczenie w którym działalność będzie prowadzona należy zapłacić podatek od nieruchomości. Zasady jego płacenia będą inne w sytuacji gdy działalność będziemy prowadzić samodzielnie, jako osoba fizyczna, a inne jeśli jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby fizyczne muszą dokonać zgłoszenia tylko w momencie nabycia nieruchomości przeznaczonej na cele gospodarcze lub w momencie zmiany (np. gdy wydzielimy gabinet w swoim domu – zmieni się stawka podatku), w przypadku osób prawnych – należy składać deklarację każdego roku. Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach, osoby prawne i jednostki organizacyjne każdego miesiąca. Działając w formie spółki będziemy musieli płacić podatek samodzielnie w kasie organu, w przypadku mamy która prowadzi małą działalność w swoim domu możliwe jest płacenie podatku w drodze inkasa. I – tak. Jak najbardziej możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w swoim mieszkaniu, a najważniejszym obowiązkiem sprawozdawczym w tym zakresie jest poinformowanie o tym właściwego organu i płacenie podatku od nieruchomości w wyższej stawce.

 

Bibliografia:

  1. Podstawa prawna: art. 2 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 poz.849 ze zm.).

Hits: 659

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close