Działalność nierejestrowana, a świadczenie pielęgnacyjne 2019.

Pani Asiu, czy mamy, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi i pobierają świadczenie pielęgnacyjne, mogą sobie dorobić w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. działalności nierejestrowanej? Nie ukrywam, że byłoby to duża pomoc dla kobiet, zwłaszcza na tle psychicznym. Nie mogę sobie pozwolić na pracę w normalnych godzinach, chciałabym jedynie dorobić do świadczenia 2h dziennie, kiedy córka zajmuje się mój mąż, a aktualnie nie było to możliwe na zapisy w ustawie dot. tego świadczenia. Nie chcę naciągać Państwa, a jedynie zająć głowę, dosłownie chwilę dziennie (resztę czasu zajmuje się córką). Obowiązujący zakaz to rodzaj przemocy…Proszę napisać, czy nasza sytuacja teraz się zmieni i będę mogła dorobić do 1000 zł i nie stracę świadczenia pielęgnacyjnego? (pisownia oryginalna)

Dostałam taką wiadomość od czytelniczki, jeszcze w zeszłym roku. Wiadomości z pytaniem, czy pobierając świadczenie pielęgnacyjne możemy prowadzić działalność nierejestrowaną było więcej. 

Zanim przejdziemy do odpowiedzi, musimy uporządkować kilka faktów. 

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w/w osobom, w sytuacji gdy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub
 • długotrwałej opieki lub
 • pomocy innej osoby – 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest też to by niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia, lub przed ukończeniem 25 roku życia ale gdy osoba uczy się w szkole lub studiuje.  Trybunał Konstytucyjny w niewykonanym do dzisiaj wyroku z 2014 r. stwierdził, że uzależnienie prawa do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z Konstytucją.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r. ?

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia  za pracę, w stosunku do roku poprzedniego. W 2019 r. wynosi ono 1583 zł.

Więcej o świadczeniach, które przysługują mamom dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. przeczytasz tutaj.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także gdy ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim (chyba że  współmałżonek jest w znacznym stopniu niepełnosprawny), a także gdy została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę i przebywa w niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu, 
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny ma już ustalone prawo do takiego świadczenia albo ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) lub dwustronne umowy miedzy krajami stanowią inaczej,
 • osoba sprawująca opiekę podjęła zatrudnienie,
 • wygasło okresowe orzeczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

Jak rozumieć sformułowanie – rezygnacja z zatrudnienia?

Kolegium stwierdziło, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Definicja zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej znajduje się w art. 3 pkt 22 tej ustawy i zgodnie z nią, przez zatrudnienie lub inną prace zarobkową rozumieć należy wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

A contrario niepodejmowaniem zatrudnienia lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jest niewykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz niewykonywanie pracy lub nieświadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także nieprowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. *

Definicja działalności nierejestrowanej ?

Działalność nierejestrowana to nisko przychodowa aktywność gospodarcza, która nie podlega obowiązkowi rejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Działalność nierejestrowa to działalność, która nosi wszelkie cechy działalności gospodarczej, ale ze względu na wysokość przychodów nie jest uznawana za działalność gospodarczą w rozumieniu Prawo Przedsiębiorców.

Zgodnie bowiem z art. 5 Prawa Przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana, to działalność, która nie podlega obowiązkowi rejestracji w przypadku, gdy miesięczny przychód należny z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit uprawniający do zwolnienia z rejestracji będzie więc inny w każdym roku i każdorazowo zależny od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Działalność nie musi być zatem rejestrowana tak długo, jak miesięczny przychód nie przekroczy określonej kwoty. W 2019 r. limit wynosi 1125 zł.

Działalności nierejestrowanej nie można prowadzić, gdy prowadzenie danej działalności wymaga uzyskania koncesji czy wpisu do odpowiedniego rejestru działalności regulowanej.

Więcej o warunkach prowadzenia działalności nierejestrowanej przeczytasz tutaj.

Czy pobierając świadczenie pielęgnacyjne można prowadzić działalność nierejestrowaną?

Niestety nie. Działalność nierejestrowana to rodzaj działalności zarobkowej. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie, gdy uprawnione podmioty nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ustawa wprost nie wskazuje, że działalność nierejestrowana to rodzaja zatrudnienia uniemożliwiającego pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, ale posiłkując się logiczną wykładnią prawa należy uznać, iż działalność nierejestrowana mimo iż traktowana, jako działalność dodatkowa, nisko dochodowa, jest działalnością zarobkową.

Mamy popierające świadczenie pielęgnacyjne nie mogą więc łącznie korzystać z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej i pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko. Muszą wybrać. Podjęcie się prowadzenia działalności nierejestrowanej spowoduje utratę świadczenia pielęgnacyjnego. 

Bibliografia:

 • *Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16, II SA/Sz 585/13 –  http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-sz-585-13/pomoc_spoleczna/202221d.html
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255).

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Hits: 7893

2 thoughts on “Działalność nierejestrowana, a świadczenie pielęgnacyjne 2019.

 1. Anna

  Dzień dobry.Czy pobierając świadczenie pielęgnacyjne mogę należeć do koła gospodyń wiejskich?Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.A.M.

  1. joannarulkowska

   Dzień dobry. Myślę, że może Pani należeć. Musiałabym poznać więcej szczegółów, ale świadczenie pielęgnacyjne może Pani utracić w sytuacji, gdy podejmie się Pani pracy zarobkowej, a nie charytatywnej. Nie wiem na jakiej zasadzie chce Pani uczestniczyć w Kole Gospodyń Wiejskich.

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close