Działalność nierejestrowana, a umowa zlecenia.

Jedno z najpopularniejszych pytań, jakie zadają sobie mamy, które chcą zacząć prowadzenie działalności nierejestrowanej, to… czy w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej, możemy zawierać umowy zlecenia i o dzieło ?

Przypomnę tylko, że działalność nierejestrowana, to aktywność gospodarcza, która nie podlega obowiązkowi rejestracji w przypadku, gdy miesięczny przychód należny z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit uprawniający do zwolnienia z rejestracji jest inny w każdym roku i każdorazowo zależny od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie limit wynosi 1125 zł. Więcej na temat definicji i warunków prowadzenia działalności nierejestrowanej możecie przeczytać tutaj.

O ile nie budzi żadnych wątpliwości fakt, iż w ramach działalności nieewidencjonowanej możemy np. prowadzić sprzedaż naszych wyrobów rękodzielniczych na rzecz osób fizycznych, to spory problem pojawia się, gdy np. chcemy świadczyć usługi na rzecz lub przy współpracy z jakąś firmą.

Jak powinna być zaksięgowana umowa zlecenia zawarta w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej?

Gdy usługi świadczone w ramach działalności nierejestrowanej są wykonywane na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą powstaje pewien problem związany z rozliczaniem podatku dochodowego i opłacaniem ubezpieczenia.

Istnieją dwie możliwości. Należności można zakwalifikować do przychodów z innych źródeł lub do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. 

Która kwalifikacja będzie właściwa?

Art. 20. pkt 1ba PIT – Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

Art. 13 pkt 8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
c) przedsiębiorstwa w spadku
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

Przychody z działalności  nierejestrowanej należy zaksięgować, jako przychody z innych źródeł, natomiast umowę zlecenia, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Jak zakwalifikować umowę zlecenia zawartą w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej? Właściwą kwalifikacją będzie działalność wykonywana osobiście, gdyż wyjątek wskazany w art.13 dot. umów zlecenia dotyczy tylko działalności gospodarczej, a działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą.

Przychód z działalności wykonywanej osobiście, a zaliczka na podatek.

W przypadku umowy zlecenie, czy dzieło obowiązek rozliczenia jest po stronie zleceniobiorcy lub osoby wykonującej dzieło. Może ona po otrzymaniu wynagrodzenie zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia kolejnego miesiąca, a mogą zostać te przychody uwzględnione dopiero w zeznaniu rocznym. Niezależnie od sposobu rozliczenia należy pamiętać, o uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu – 20% lub 50%. 

Natomiast w myśl wyżej wymienionego art. 20 ust. 1ba PIT przychody z działalności nierejestrowanej będą dla celów PIT uznawane za przychody z tzw. innych źródeł. Od  tego typu dochodów nie trzeba opłacać zaliczek na podatek. Przychody z tego tytułu wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym.

Działalność nierejestrowana, a umowa zlecenie. Co z ubezpieczeniem?

Zawarcie umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług)  rodzi obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczeń jako zleceniobiorcy. Wszystko wskazuje na to, że nie ma tu znaczenia czy osoba zawiera umowę jako osoba fizyczna czy jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną.

Działalność nieewidencjonowana określona w art. 5 Prawa przedsiębiorców nie stanowi zgodnie z tym przepisem działalności gospodarczej. Z przywołanego wcześniej art. 13 ustawy PIT wyraźnie wynika, że nie stosuje się go, tylko wtedy,  jeżeli umowy zlecenia i o dzieło są zawarte w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.  Nie ma w tym artykule informacji o działalności nierejestrowanej.

Składka zdrowotna na umowę zlecenie jest odliczana od przychodu zleceniobiorcy pomniejszonego o składki społeczne. Dzieli się na dwie części – pierwsza to 9% podstawy wymiaru składki zdrowotnej (przychód minus składki społeczne) druga, to 7,75% (tę składkę odlicza się od podatku, dlatego nie pomniejsza ona wynagrodzenia netto zleceniobiorcy).  Mimo tego, że to zleceniobiorca opłaca składkę (pobierana jest z jego wynagrodzenia brutto) odprowadza ją (fizycznie wpłacając pieniądze na konto ZUS) zleceniodawca. 

Indywidualna interpretacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego.

Zgodnie z pisemną interpretacją wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku osoba agenta ubezpieczeniowego, który świadczy usługi poprzez umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalność nierejestrowanej, traktowana będzie przez ZUS jak osoba zawierająca zwykłą umowę zlecenie. Zleceniodawca zaś będzie musiał taką osobę zgłosić do ZUS i opłacić za nią, należne od kwoty wynagrodzenia, składki.

Fragment uzasadnienia indywidualnej interpretacji:

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. l ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę brzmienie ww.przepisu osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca ma zawarte umowy o świadczenie usług, a które zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców są zwolnione z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej z uwagi na wysokość osiąganych przychodów, nie są uważane za osoby prowadzące działalność gospodarczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww umów, w myśl art. 6 ust. l pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.*

Podsumowanie

W przepisach ustawy Prawo przedsiębiorców nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, czy w ramach działalności nierejestrowanej możemy zawierać umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi czy jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte są oddzielne regulacje dotyczące działalności nierejestrowanej i umowy zlecenia, co mogłoby sugerować, że należy przychody z każdej z tych aktywności rozliczać oddzielnie.

Co więcej zgodnie z art. 13 PIT umowy zlecenia zawierane w ramach działalności gospodarczej są traktowane inaczej. W przepisie tym brak dodatkowej informacji o działalności nierejestrowanej, która działalnością gospodarczą nie jest.

Kolejnym argumentem, za tym, że nieprawidłowe jest rozumienie przepisów zgodnie z którym zawarcie umowy o świadczenie usług nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które wykonując działalność zarobkową we własnym imieniu, do czasu osiągnięcia przychodu przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, korzystając ze zwolnienia z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej, przemawia fakt, iż właśnie w taki sposób ZUS w Gdańsku orzekł w indywidualnej interpretacji.

Oczywiście interpretacja ZUS w Gdańsku jest indywidualną interpretacją i dotyczy wyłącznie wnioskodawcy, ale wskazuje pewien tok rozumowania i argumentacji.

Jeśli jakaś przedsiębiorcza mama chciałaby prowadzić działalność nierejestrowaną i w ramach tej działalności chciałaby podpisywać umowy zlecenia (o świadczenie usług) z osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, powinna liczyć się z tym, że tego typu umowy będą prawdopodobnie traktowane, jako umowy zlecenia, od których należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w naszej sprawie, z pytaniem, czy działalność, którą zamierzamy wykonywać, będzie traktowana przez ZUS, jako działalność nierejestrowana czy jako umowa zlecenie. 

Bibliografia:

  • https://rachunkowosc.com.pl/czy_dzialalnosc_nierejestrowana_moze_byc_wykonywana_na_rzecz_przedsiebiorcow
  • https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-skladki-zus-jednak-obowiazkowe.htm
  • * Zakład Ubezpieczeń Społecznych , sygn. DI/100000/43/822/2018 r., 24.07.2018 r.
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • https://www.podatki.biz/artykuly/zamieszanie-z-ulga-zus-obecnie-nie-wiadomo-nic_31_38883.htm

Hits: 4886

2 thoughts on “Działalność nierejestrowana, a umowa zlecenia.

  1. Witam serdecznie! A co w przypadku, kiedy usługi w ramach działalności nierejestrowanej świadczy się dla prywatnej osoby? Jak to traktuje ZUS? Czy powstaje obowiązek odprowadzania składek i jeżeli tak, to kto ma to zrobić?

  2. Witam , jeżeli prowadzę działalność gospodarcza nierejestrowana i mam propozycje o zawarcie umowy o pracę przez jedna z firm to czy zarobek z umowy o pracę liczy się do działalności nierejestrowanej i muszę uważać żeby nie przekroczyło mi 50% wynagrdzenia minimalnego czy są to dwie inaczej rozliczne sprawy ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close