Fakty i mity dotyczące działalności nierejestrowanej. 12 stwierdzeń, które musisz sprawdzić nim wystartujesz z biznesem na próbę.

Fakty i mity dotyczące działalności nierejestrowanej.

Stwierdzenie #1 Każdy może prowadzić działalność nierejestrowaną. Nie trzeba spełniać żadnych warunków. Obowiązuje całkowity brak formalności.

MIT!

Jeśli chodzi o formalności dotyczące wpisu do ewidencji CEIDG to powyższe stwierdzenie jest prawdziwe. Działalność bez rejestracji, to określenie dotyczące niskoprzychodowej aktywność gospodarczej. Aktywność gospodarcza z której przychód należny nie przekracza 1125 zł miesięcznie, nie podlega obowiązkowi rejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Jednak to nie oznacza, że każdy może zacząć prowadzić taką działalność. Należy spełnić kilka podstawowych warunków związanych z rozpoczęciem działalności i zadbać o pewne dokumenty czy formalności w trakcie jej prowadzenia.

Cztery podstawowe warunki to warunek finansowy, warunek samodzielności i bycia osobą fizyczną, warunek rodzaju działalności oraz warunek czystej karty.

Oprócz podstawowych warunków osoby chcące prowadzić działalność nierejestrowaną legalnie  muszą przestrzegać innych obowiązków.

Obowiązki o które należy zadbać to:

 • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
 • płacenie podatków
 • realizacja obowiązków prawnych wynikających z innych ustaw niż ustawa Prawo Przedsiębiorców. np. prawa konsumenta, kodeks cywilny, RODO, przepisy dotyczące sanepidu.

Macierzyństwo i biznes? Działalność nierejestrowana – definicja, warunki i podstawowe informacje.

Stwierdzenie #2 Mogę zacząć prowadzić działalność nieewidencjonowaną i jak wskazuje nazwa – nie prowadzić ewidencji.

MIT!

Warto zadbać o odpowiednią dokumentację dotyczącą działalności nierejestrowanej i na bieżąco ją uzupełniać.

Przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców w żaden konkretny sposób nie regulują kwestii dokumentowania dochodu z tytułu działalności bez rejestracji, ale już dla samych celów dowodowych warto jakąś dokumentację mieć.

Jednak zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług osoby prowadzące działalność nierejestrowaną (i będące podatnikami zwolnionymi z płacenia podatku VAT ze ze względu na niski obrót) mają obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Co więcej, w przypadku podatników czynnych VAT, czyli osób które nie mogą skorzystać ze zwolnienia istnieje obowiązek prowadzenia rejestru sprzedaży.

Co więcej warto mieć odpowiednie ewidencje i dokumenty, aby móc rozliczyć zeznanie podatkowe związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Dzięki dokumentacji możemy mieć kontrolę nad limitem działalności nierejestrowanej, a odpowiednio prowadzone ewidencje (sprzedaży i kosztów) mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacji, gdyby doszło do kontroli działalności nierejestrowanej.

Biznes i macierzyństwo? Działalność nierejestrowana – faktury, rachunki i ewidencja sprzedaży.

Kontrola dotycząca działalności nierejestrowanej – czy przedsiębiorcze mamy mają się czego obawiać? Wywiad z ekspertem od spraw podatkowych, Aleksandrą Kasińską-Skibą.

Stwierdzenie #3 Prowadząc działalność nierejestrowaną  mogę zarobić do 1125zł. Dopiero, gdy mój zarobek przekroczy limit 1125 zł muszę zarejestrować działalność gospodarczą.

MIT!

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców podstawowym warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest nieprzekroczenie określonego limitu. Działalność bez rejestracji możemy prowadzić do czasu, gdy nasz miesięczny przychód należny z takiej działalności nie przekroczy kwoty 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2019 r. rzeczywiście jest to kwota 1125 zł, ale w 2020 będzie to 1300 zł.

Ustawa zakłada, że warunek finansowy zostanie zachowany, jeżeli przychód należny nie przekroczy określonej kwoty.

Przychód należny to zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Są to należności, które osoba prowadząca działalność nierejestrowaną powinna otrzymać od swojego kontrahenta w zamian za wykonane usługi lub dostarczone towary.

Uwaga! To tu jest pewien haczyk. Mit.

Przychód należny. Pamiętajmy, że przychód należny, to pojęcie dużo szersze niż dochód i liczymy go w inny sposób. Nie możemy tu mówić o kwocie “zarobionych pieniędzy”, mamy bowiem do czynienia z przychodem należnym, a nie dochodem.

Przy ustalaniu przychodu należnego nie mają znaczenia ponoszone przez nas koszty prowadzenia działalności nierejestrowanej. Jedyne co możemy odliczyć, uwzględnić, wyłączyć przy liczeniu przychodu należnego to:

 • wartości zwróconych towarów,
 • udzielonych bonifikat i
 • skont.

Jeśli sprzedano towar i wystawiono dokument sprzedaży, ale fizycznie nie wystąpiła płatność, to już w miesiącu wystawienia dokumentu (albo nawet zawarcia samej umowy i ustalenia na jej podstawie należności za wymagalną) kwota z niego wynikająca wpływa na limit 1125 zł. W efekcie na podstawie nieotrzymanej płatności osoba prowadząca biznes na próbę musi zarejestrować się jako przedsiębiorca.

Więcej o limicie w działalności nierejestrowanej dowiesz się z nagrania, które umieściłam na IGTV pod hasztagiem #korkizprawa (kliknij tutaj aby odtworzyć filmik).

Stwierdzenie #4 Działalność nierejestrowana jest opodatkowana. 

Fakt!

Musisz zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz w niektórych sytuacjach VAT (jeśli należy do osób, które obowiązkowo muszą zarejestrować się jako podatnik czynny VAT i nie mogą skorzystać ze zwolnienia ze względu na niski obrót).

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest więc zobowiązana do odprowadzania miesięcznych zaliczek na PIT.

Zaliczek nie musimy wpłacać, ale uzyskane w ciągu roku zarobki musimy wykazać w rozliczeniu rocznym (wraz z innymi dochodami osobistymi) w rubryce przychody z innych źródeł.

Zarobki z działalności nieewidencjonowanej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zastosowanie ma tu skala podatkowa (stawki PIT w wysokości 18% lub 32%). Niemożliwe jest zastosowanie stawki liniowej w wysokości 19%.

UWAGA! Od 1 października 2019 roku obowiązuje nowa, niższa stawka 17% zamiast 18%.

Podstawą opodatkowania jest dochód, a nie przychód. To dobra wiadomość. Możemy bowiem odliczyć koszty, które ponieśliśmy w związku z wykonywaną działalnością nierejestrowaną.

Działalność nierejestrowana, a podatek od towarów i usług (VAT 2019).

Stwierdzenie #5 Prowadząc działalność nierejestrowaną mogę wrzucać w koszty zakupione materiały, które są potrzebne do wytworzenia mojego produktu.

Fakt!

Nim przejdziemy do szczegółowej analizy, co możemy wrzucić w koszty, ustalmy dokładnie o jaki fakt nam chodzi. Należy bowiem wyraźnie i jeszcze raz zaznaczyć, że kwestia uwzględnienia kosztów odnosi się jedynie do ustalenia podstawy opodatkowania, nie zaś do wyznaczenia limitu uprawniającego do wykonywania działalności nierejestrowanej. W tym drugim przypadku limit ustalany jest bezwzględnie w oparciu o sam tylko przychód należny ( w 2019 było to 1125 zł, a w roku 2020 – 1300 zł).

Rozbieżności w ustalaniu kwot, kosztów, przychodu czy dochodu wynikają z tego, że mamy tu dwie różne ustawy i dwie różne kwestie. Prawo przedsiębiorców i definicja działalności nierejestrowanej oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i należny podatek.

W jaki sposób możemy odliczyć koszty prowadzonej działalności nierejestrowanej?

Aby dany koszt został uznany za wydatek został uznany za koszt musi łącznie spełnić trzy warunki.

Po pierwsze musi istnieć związek przyczynowy między wydatkiem i przychodem. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie rzeczywiście poniesione przez podatnika, racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów.

Po drugie wydatki muszą spełniają kryteria zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określone w ustawie o PIT. Ustawa o PIT nie zawiera jednak wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Ocena wydatków poniesionych przez podatnika wymaga indywidualnej analizy.

Musimy pamiętać także o tym, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich poniesionych przez siebie wydatków, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT – pod warunkiem, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów).

Kosztami uzyskania przychodów nie będą np. wydatki na spłatę pożyczek, wartość własnej pracy, koszty reprezentacji czy wydatki na cele osobiste.

Po trzecie, aby zaliczyć dany wydatek do kosztów musimy udowodnić, że ponieśliśmy dany koszt. 

Ustawa o PIT nie określa zasad dokumentowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, ponoszący wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentuje je dla celów podatkowych na podstawie dowodów ich poniesienia.

Co może być dowodem?

 • Faktura VAT,
 • Faktura bez VAT,
 • Rachunek
 • Przelew bankowy

Podsumowanie.

To, jakie koszty mogą wystąpić w danej działalności nierejestrowanej jest uzależnione oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Aby poniesione wydatki zostały uznane za koszty uzyskania przychodów, muszą mieć bezpośredni lub pośredni związek z uzyskiwanym przez przedsiębiorcę przychodem. Dany koszt musi służyć uzyskaniu przychodu z działalności nierejestrowanej lub zachowaniu (zabezpieczeniu) jego źródła. Dodatkowo, to na osobach prowadzących działalność nierejestrowaną ciąży obowiązek udowodnienia, że to jest koszt w naszej działalności nierejestrowanej.

Stwierdzenie #6 Na rozpoczęcie działalności nierejestrowanej nie ma dofinansowania.

Fakt!

Ponosimy koszty, które możemy odliczyć od podatku (od limitu niestety nie), ale nie dostaniemy dofinansowania na ich pokrycie. Nie dostaniemy dotacji na start.

Na szczęście prowadzenie działalności nierejestrowanej nie koliduje z tym, by w przyszłości, rejestrując działalność gospodarczą z jakiegoś dofinansowania skorzystać (dofinansowania z urzędu pracy lub Unii Europejskiej).

Pamiętajmy jednak o tym, żeby o dofinansowanie zacząć się starać dużo wcześniej. W momencie, kiedy nasze przychody przekroczą limit uprawniający do prowadzenia biznesu na próbę, mamy tylko 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej. To krótki okres i nie uda się nam znaleźć dofinansowania, złożyć wniosków i otrzymać dotacji. Musimy wszystko dokładnie przemyśleć i przeanalizować nim nasze przychody należne z działalności nierejestrowanej nie przekroczą limitu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Stwierdzenie #7 Działalność nierejestrowana jest działalnością odformalizowaną i oczywistym jest, że nie muszę mieć kasy fiskalnej.

Mit !

To czy musimy posiadać kasę fiskalną zależy od rodzaju naszej działalności i tego komu sprzedajemy produkty, świadczymy usługi. Nie ma znaczenia czy nasza działalność jest zarejestrowana w CEIDG czy prowadzimy biznes na próbę.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Ciąży on na podatnikach VAT, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (nie będących przedsiębiorcami) oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej ciąży nie tylko na zarejestrowanych podatnikach VAT, lecz także na podatnikach VAT zwolnionych podmiotowo, oraz podatnikach niezarejestrowanych.

Czy możliwe jest zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Tak. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, polegającą na sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych mogą  skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej z uwagi na niski obrót.

Zwolnienie bowiem przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z działalności nierejestrowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, nie przekroczą tego progu. 

Możliwe jest też inne zwolnienie.  Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, aby móc skorzystać ze zwolnienia zawartego w rozporządzeniu* musi po pierwsze przyjmować płatności od klientów  na rachunek bankowy za pośrednictwem wiodącego operatora płatności.

Po drugie, każde zamówienie klientów musi skutkować utworzeniem indywidualnego numeru zamówienia w systemie sprzedażowym oraz numeru transakcji w systemie operatora płatności.

Po trzecie, operator płatności prowadzi ewidencję wszystkich wpłat/wypłat w postaci raportów.

Po czwarte, dzienny raport sprzedażowy będzie podstawą ewidencji na potrzeby podatku VAT. Raport musi obejmować zamówienia opłacone.

UWAGA!

Zwolnienia nie przysługują, jeżeli rodzaj naszej działalności (branża, usługi) zostały wymienione w § 4 rozporządzenia. Istnieją bowiem pewne kategorie dostawy towarów oraz świadczenia usług, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia. Osoby prowadzące taką działalność muszą kupić kasę fiskalną i rejestrować na niej każdą sprzedaż.

Przykładowo będzie to dostawa:

 • gazu płynnego,
 • części do silników 
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego

Przykładowe usługi to :

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • związanych z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe.

Działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna 2019. Sześć informacji dla przedsiębiorczych mam.

Stwierdzenie #8 W ramach działalności nierejestrowanej można tylko sprzedawać produkty. Usługi i zlecenia nie mogą być świadczone w ramach działalności nierejestrowanej.

Mit!

W ramach działalności nierejestrowanej można świadczyć usługi i zawierać umowy zlecenia czy o dzieło. Problemem nie jest, to czy można to robić, ale to jak takie umowy traktuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Przy umowach o dzieło nie ma problemów. Prowadzimy działalność nierejestrowaną, podpisujemy umowy o dzieło, zarabiamy, nie przekraczamy limitu i nie płacimy składek do ZUS.

Inaczej jest przy umowach zlecenia. Niestety ZUS traktuje takie umowy, jak zwykłe umowy zlecenia i nie ma znaczenia, że zawieramy je w ramach działalności nierejestrowanej. W związku z tym po stronie naszego zleceniodawcy powstaje obowiązek opłacenia za nas składek do ZUS. Jakie będą to składki i  w jakiej wysokości zależy od tego, czy mamy już opłacane składki (np. pracujemy na etacie) czy przychód z umowy zlecenia jest naszą jedyną podstawą do składek.

Działalność nierejestrowana, a umowa zlecenia.

Stwierdzenie #9 Działalność nierejestrowaną muszę prowadzić sama. 

Fakt!

Samodzielność prowadzenia działalności nierejestrowanej, to jeden z podstawowych warunków, by daną działalność można było uznać za nierejestrowaną. Nie możemy prowadzić biznesu na próbę w formie spółki cywilnej lub spółki handlowej. To wykluczone. Mogłoby to bowiem (prowadzenie działalności nierejestrowanej przez kilka osób) prowadzić do obejścia limitu 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie widzę jednak żadnych przeciwwskazań, co do podejmowania współpracy i podpisywania umów z innymi osobami prowadzącymi działalność bez rejestracji.

Stwierdzenie #10 W działalności nierejestrowanej nie muszę pamiętać o wdrożeniu RODO. RODO dotyczy małych firm, a nie małych biznesów na próbę.

MIT!

RODO jak najbardziej dotyczy osób prowadzących działalność nierejestrowaną. Jeśli mamy swoją stronę, fanpage, można zostawić u nas komentarze, jeśli wysyłamy newsletter, jeżeli prowadzimy sprzedaż, to musimy zadbać o dane naszych klientów. RODO wdrażamy wtedy, gdy w jakkolwiek sposób przetwarzamy dane naszych czytelników i klientów. Nie ma tu znaczenia czy jest to działalność nierejestrowana czy gospodarcza.

RODO w działalności nierejestrowanej – live z mecenas Katarzyną Krzywicką.

Stwierdzenie #11 Nie mogę prowadzić działalności nierejestrowanej dopóki pobieram zasiłek macierzyński lub kosiniakowe, ponieważ mogę stracić te świadczenia.

MIT! 

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w czasie gdy kobieta pobiera zasiłek macierzyński, prowadziła jednocześnie działalność nierejestrowaną.

Prowadzenie działalności bez rejestracji nie spowoduje utraty zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku świadczenia rodzicielskiego (kosiniakowe) rzeczywiście mogą pojawić się pewne wątpliwości.

Świadczenie rodzicielskie jest udzielane matce, której nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego i która sprawuje opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem. Świadczenie to można utracić w kilku sytuacjach. Jedną z tych sytuacji jest zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W niektórych sytuacjach prowadzenie działalności nierejestrowanej może kolidować ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli pracujesz wieczorami, kiedy dziecko śpi, nie powinno być problemów. Jeśli wyjeżdżasz na kilka dni w sprawach związanych z działalnością nierejestrowaną mogą pojawić się problemy.

Najlepiej skontaktować się w swojej indywidualnej sprawie z Miejskim (Gminnym) Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w którym pobieramy świadczenie rodzicielskie i poinformować o swojej sytuacji, by nie utracić prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Biznes i macierzyństwo? Świadczenie rodzicielskie, a działalność nierejestrowana.

Stwierdzenie #12 Mogę prowadzić działalność w czasie urlopu wychowawczego

Fakt! 

Jeśli pracujemy na etacie i przebywamy na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, to możemy w tym samym czasie prowadzić działalność nierejestrowaną. Zarówno w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, jak i wychowawczego można co do zasady prowadzić działalność nierejestrowaną.

Warto jednak zwrócić uwagę na cztery ważne i problematyczne aspekty prowadzenia  działalności nierejestrowanej w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem.

Po pierwsze, działalność konkurencyjna. Jeżeli podpisałaś klauzulę o zakazie konkurencji, to Twoja działalność nierejestrowana nie może być konkurencyjna względem pracy na etacie.

Po drugie, sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z przepisami możesz w czasie urlopu wychowawczego pracować, ale pamiętaj, że Twoja praca nie może wyłączać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. To ograniczenie nie dotyczy urlopu macierzyńskiego.

Po trzecie, poinformowanie Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o prowadzonej działalności nierejestrowanej. Dotyczy to osób, które otrzymują dodatek do zasiłku rodzinnego za czas urlopu wychowawczego. Wiąże się to ściśle z tym, że możesz utracić dodatek, m.in. w sytuacji, gdy nastąpi trwałe zaprzestanie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Po czwarte, poinformowanie pracodawcy. Poinformowanie pracodawcy o tym, że prowadzisz (zamierzasz prowadzić) działalność nierejestrowaną, to nie jest obowiązek prawny, ale Twoja dobra wola. Dużo zależy od tego, czy zamierzasz tylko dorabiać, czy traktujesz działalność nierejestrowaną jako pas startowy dla większego biznesu. Czy zamierzasz tak prowadzić działalność bez rejestracji, by w przyszłości zarejestrować ją jako gospodarczą? Czy chcesz wrócić po urlopie wychowawczym na etat? Może warto powiedzieć pracodawcy, o swoich planach, by wiedział na czym stoi?

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Hits: 3373

9 thoughts on “Fakty i mity dotyczące działalności nierejestrowanej. 12 stwierdzeń, które musisz sprawdzić nim wystartujesz z biznesem na próbę.

 1. Anna

  Dzień Dobry,
  Jestem studentką i od niedawna zaczęłam piec ciasta na zamówienie.
  Koszt produktów do upieczenia ciasta to zazwyczaj nawet połowa ceny gotowego produktu (do tego jeszcze koszty energii i paliwo na dojazd do sklepu po produkty).
  Zakładając, że w ciągu miesiąca upiekę 11 tortów po 120zł, otrzymam w gotówce 1320zł, ale jednak czystego dochodu będę miała około 700zł, gdyż reszta to pieniądze przeznaczone na produkty do tortów. Czy w takim przypadku mam obowiązek rejestracji firmy?

  1. joannarulkowska

   Niestety tak. Do limitu (50% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku – 1300 zł) wliczamy przychód należny, bez znaczenia pozostają koszty. Musi Pani brać pod uwagę wszystko, co otrzyma od klientów. Najbezpieczniej będzie więc zrezygnować z ostatniego zlecenia i piec miesięcznie 10 tortów po 120 zł. W momencie kiedy sprzeda Pani 11 tort, przekroczy Pani limit i powstanie obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej (termin na rejestrację – 7 dni).

   1. Anna

    Rozumiem, dziękuję za szybką odpowiedź. 🙂
    Czyli w takim razie, jedynym plusem jest to, że przy rocznym rozliczeniu PIT, posiadając dowód zakupu, będę mogła odjąc te wydatki i zapłacić mniejszy podatek?

    Byłabym jeszcze bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na dwa inne pytania, na które nie mogłam znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.

    W przypadku gdy trafi się osoba, która poprosi mnie o rachunek, czy mogę po prostu odpowiedzieć, że prowadzę działalność nierejestrowaną i zgodnie z prawem nie mam obowiązku wystawienia paragonu? Oraz
    Jak w praktyce wygląda kontrolowanie przez urząd tego czy osoby prowadzące działalalność niezarejetrowaną nie przekraczają ustalonego limitu?

    1. joannarulkowska

     Tak, przy rocznym rozliczeniu można odjąć koszty. Podatek płacimy od dochodu (limit działalności nierejestrowanej dotyczy przychodu należnego, stąd różnice między liczeniem limitu a podatku). Co do rachunków – jeśli ktoś poprosi o rachunek albo fakturę, to musi Pani taki dokument wystawić. Więcej na ten temat mówię w podcaście dostępnym tutaj: https://www.spreaker.com/user/prawomamy/podcast-faktury oraz w artykule o fakturach, rachunkach, pokwitowaniach, ewidencjach – dostępny tutaj: https://www.prawo-mamy.pl/2019/10/10/dzialalnoscnierejestrowana-3/

     O kontroli rozmawiałam z mecenas Aleksandrą Kasińską-Skibą – wywiad dostępny jest tutaj: https://www.prawo-mamy.pl/2019/10/23/kontrolawnierejstrowanej/

 2. Jan

  Witam, zaczynam prowadzenie działalności nierejestrowanej. Pierwszy dokument wystawiłem za usługę 28.02.2020. Czy przyjęcie płatności na konto w marcu spowoduje, że przychód będzie liczony na luty (tak mi się wydaje) czy jednak na marzec (wydaje mi się, iż liczy się data dokumentu)

  1. joannarulkowska

   Zgodnie z zapisem, który znajduje się w ustawie o PIT za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
   • wystawienia faktury albo
   • regulowania należności.

   Przychód następuje w dniu wydania rzeczy bądź wykonania usługi, chyba że przed tym dniem zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż lub zostanie uregulowana należność. W rezultacie przychód powinien zostać rozpoznany w dacie tego zdarzenia wskazanego w tym przepisie, które wystąpi najwcześniej. Jeżeli po wydaniu towaru lub zrealizowaniu usługi nabywca będzie zwlekał z zapłatą, to i tak Pan, jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną (będąca sprzedawcą) będzie miał obowiązek zaksięgowania nieotrzymanej należności jako przychodu z działalności.
   W odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać, że dzień powstania przychodu należy uznać datę wystawienia faktury tj. 28.02.2020 r. – czyli tak jak Pan wskazał 🙂

   Pozdrawiam.

 3. Maria

  Czy koszty wysyłki liczą się jako przychód i czy można je wliczyć w koszta w działalności nierejestrowanej. Jeżeli klient płaci z góry za kw a ja ten koszt płacę firmie kurierskiej to chyba na logikę nie są to koszta przeze mnie poniesione?

 4. krzysiek

  mam pytanie odnosnie -Działalność nierejestrowana prowadzona przez małżeństwo
  Czy możemy oddzielnie prowadzić sklepy internetowe sprzedając te same produkty i odzielnie sie rozliczajac
  tak by nie przekroczyć z osobna 1300 zł
  czyli ja nie przekraczam 1300 i ona
  czyli razem mamy 2600 czy nie trzeba wtedy rejejestrowac firmy?

  1. joannarulkowska

   Moim zdaniem takie działania mogłyby oznaczać w razie kontroli chęć obejścia limitu. Kontrolujący mogli by uznać, że nie prowadzono dwóch oddzielnych działalności a spółkę. Taki wniosek można wyciągnąć z tego, że sprzedawano te same produkty. Proszę nie traktować tego komentarza jako porady prawnej. To jednie wskazówka, że w takich sytuacjach zalecałabym dużą ostrożność. Pozdrawiam.

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close