Czy mamy ubezpieczone w KRUS, mogą prowadzić działalność nierejestrowaną?

Czy osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) mogą prowadzić działalność nierejestrowaną? Mój mąż jest rolnikiem, a ja jestem ubezpieczona jako domownik i chciałabym dorobić jako kosmetyczka, czy mam do tego prawo? Czy muszę zgłosić to w KRUSie? Chciałabym być nadal ubezpieczona w KRUS.

Moim zdaniem można być ubezpieczonym w KRUS i jednocześnie prowadzić działalność nierejestrowaną.

Czy osoby, które chcą prowadzić działalność nierejestrowaną muszą składać w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego?

Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego należy złożyć w Kasie KRUS w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczniesz wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub podejmiesz się współpracy przy takiej działalności.

Do 30 kwietnia 2018 r. oświadczenie należało złożyć w każdym przypadku, w którym doszło do wykonania czynności, które uznać można było za prowadzenie firmy (wykonywano działalność o charakterze zarobkowym, samodzielnie, w sposób zorganizowany i ciągły). Począwszy od tej daty (wejście w życie przepisów związanych z działalnością nierejestrowaną), oświadczenie należy obowiązkowo składać jedynie w przypadku, gdy miesięczny przychód z działalności gospodarczej przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł w 2020 roku) lub dobrowolnie wcześniej.

Podsumowując: oświadczenie można (dobrowolnie) złożyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności nierejestrowanej.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

 2. 1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

  2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

  3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

  4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

  5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2.528 zł.
  (Kwota podatku (roczna kwota graniczna) zgodnie z art. 5a podległość ubezpieczeniu społecznemu rolnika rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą ust. 8 niniejszej ustawy podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i zgodnie z art. 5a podległość ubezpieczeniu społecznemu rolnika rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą ust. 9 niniejszej ustawy jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.)

  1. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

  1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;

  2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub domownik obowiązany jest złożyć w Kasie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, chyba że ten rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym.
  2. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu, obowiązany jest także złożyć w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego.
  3. Niezachowanie terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.
  4. Niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4, lub niezachowanie terminu do złożenia tego zaświadczenia albo oświadczenia, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w Kasie, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia albo oświadczenia.
  5. Terminy określone w ust. 1 pkt 1 i ust. 4 mogą zostać przywrócone na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli ten rolnik lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.
  6. Kwota podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 5, zwana dalej „roczną kwotą graniczną”, podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
  7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, roczną kwotę graniczną, o której mowa w ust. 8.
  8. Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:

  1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

  2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  11.Za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się rolnika lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia kryteria osoby współpracującej, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Ustawa Prawo przedsiębiorców.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Hits: 1105

3 thoughts on “Czy mamy ubezpieczone w KRUS, mogą prowadzić działalność nierejestrowaną?

 1. Agnieszka

  Ta strona jest kopalnią wiedzy o działalności nierejestrowanej Cieszę się, że spojrzała Pani na tę kwestię z punktu widzenia osób posiadających gospodarstwo rolne, ponieważ należę do tej grupy. Znajduję opinie podobne do Pani, że rolnik może taką działalność prowadzić. Ale co w sytuacji, gdy usługi, które w ramach tej formy oferuje, powinny być wykonywane na podstawie umowy-zlecenie? Obecnie nigdzie nie pracuję, opłacam składki KRUS z tytułu posiadania niewielkiego gospodarstwa (przepisane kilka lat temu przez rodziców, pracowałam cały czas na umowę o pracę, zwolniłam się w styczniu i teraz opłacam KRUS) — chcę sprawdzić się jako korektorka tekstów — biznes na próbę, może byłoby coś z tego więcej. Problem polega na tym, że z moimi klientami (osoby prywatne, firmy, instytucje, wydawnictwa) musiałabym zawierać umowy-zlecenie, które są oskładkowane ZUS. Co w takim razie z KRUSEM? Jednego miesiąca mogę mieć jedno zlecenie na kwotę 120 zł brutto, a przez kolejne dwa żadnego. Mam się wypisywać i wracać do KRUSU — czy ma to jakiś sens?
  Znalazłam artykuł, z którego wynika, że taka osoba jak ja, traci ubezpieczenie w KRUS. https://mambiznes.pl/poradniki/klient-zaplaci-ubezpieczenie-policjanta-rolnika-ktory-prowadzi-dzialalnosc-nierejestrowana-97212
  Jestem skołowana, nie wiem co robić. Ne da się świadczyć usług, nie zawierając umów. — tak mi się wydaje. Czy jest możliwość, aby te umowy nie były oskładkowane? Umowy o dzieło z punktu widzenia korektora, nie są zbyt korzystne, ponieważ w nich ważny jest efekt, a przecież nie jestem w stanie zagwarantować, że nie umknie mi żadna literówka lub przecinek. Co Pani myśli o takim przypadku?

  1. joannarulkowska

   Dzień dobry! Dziękuje za Pani komentarz. W przypadku usług korektorski rzeczywiście może być komplikacja z umowami zlecenia, od których zleceniodawca musi opłacić składki na ubezpieczenie. W przypadku osób ubezpieczonych w KRUS ubezpieczenie w takiej sytuacji ustanie. Można będzie wrócić w każdej chwili do ubezpieczenia w KRUS. przy zarobkach rządu 120 zł wydaje się to dość kłopotliwe. Mogłybyśmy spróbować wypracować jakieś rozwiązanie i możliwości alternatywne, ale musiałabym uzyskać więcej informacji na temat Pani sytuacji aby udzielić rzetelnej odpowiedzi. Mogę zaproponować kontakt mailowy: kontakt@prawo-mamy.pl Pozdrawiam 🙂

 2. Aggg

  Ja jestem na KRUS-ie i pracuję jako korektorka, nie w ramach NDG, robię tak od lat. Z pracodawcami mam umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – czyli na 50% kosztów uzyskania przychodu. Nikt się o jeden przecinek nie czepia.

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close