Czy mamy ubezpieczone w KRUS, mogą prowadzić działalność nierejestrowaną?

Czy osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) mogą prowadzić działalność nierejestrowaną? Mój mąż jest rolnikiem, a ja jestem ubezpieczona jako domownik i chciałabym dorobić jako kosmetyczka, czy mam do tego prawo? Czy muszę zgłosić to w KRUSie? Chciałabym być nadal ubezpieczona w KRUS.

Moim zdaniem można być ubezpieczonym w KRUS i jednocześnie prowadzić działalność nierejestrowaną.

Czy osoby, które chcą prowadzić działalność nierejestrowaną muszą składać w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego?

Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego należy złożyć w Kasie KRUS w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczniesz wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub podejmiesz się współpracy przy takiej działalności.

Do 30 kwietnia 2018 r. oświadczenie należało złożyć w każdym przypadku, w którym doszło do wykonania czynności, które uznać można było za prowadzenie firmy (wykonywano działalność o charakterze zarobkowym, samodzielnie, w sposób zorganizowany i ciągły). Począwszy od tej daty (wejście w życie przepisów związanych z działalnością nierejestrowaną), oświadczenie należy obowiązkowo składać jedynie w przypadku, gdy miesięczny przychód z działalności gospodarczej przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł w 2020 roku) lub dobrowolnie wcześniej.

Podsumowując: oświadczenie można (dobrowolnie) złożyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności nierejestrowanej.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

 2. 1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

  2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

  3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

  4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

  5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2.528 zł.
  (Kwota podatku (roczna kwota graniczna) zgodnie z art. 5a podległość ubezpieczeniu społecznemu rolnika rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą ust. 8 niniejszej ustawy podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i zgodnie z art. 5a podległość ubezpieczeniu społecznemu rolnika rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą ust. 9 niniejszej ustawy jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.)

  1. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

  1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;

  2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub domownik obowiązany jest złożyć w Kasie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, chyba że ten rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym.
  2. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu, obowiązany jest także złożyć w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego.
  3. Niezachowanie terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.
  4. Niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4, lub niezachowanie terminu do złożenia tego zaświadczenia albo oświadczenia, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w Kasie, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia albo oświadczenia.
  5. Terminy określone w ust. 1 pkt 1 i ust. 4 mogą zostać przywrócone na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli ten rolnik lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.
  6. Kwota podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 5, zwana dalej „roczną kwotą graniczną”, podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
  7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, roczną kwotę graniczną, o której mowa w ust. 8.
  8. Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:

  1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

  2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  11.Za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się rolnika lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia kryteria osoby współpracującej, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Ustawa Prawo przedsiębiorców.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Hits: 1414

3 Replies to “Czy mamy ubezpieczone w KRUS, mogą prowadzić działalność nierejestrowaną?”

 1. Ta strona jest kopalnią wiedzy o działalności nierejestrowanej Cieszę się, że spojrzała Pani na tę kwestię z punktu widzenia osób posiadających gospodarstwo rolne, ponieważ należę do tej grupy. Znajduję opinie podobne do Pani, że rolnik może taką działalność prowadzić. Ale co w sytuacji, gdy usługi, które w ramach tej formy oferuje, powinny być wykonywane na podstawie umowy-zlecenie? Obecnie nigdzie nie pracuję, opłacam składki KRUS z tytułu posiadania niewielkiego gospodarstwa (przepisane kilka lat temu przez rodziców, pracowałam cały czas na umowę o pracę, zwolniłam się w styczniu i teraz opłacam KRUS) — chcę sprawdzić się jako korektorka tekstów — biznes na próbę, może byłoby coś z tego więcej. Problem polega na tym, że z moimi klientami (osoby prywatne, firmy, instytucje, wydawnictwa) musiałabym zawierać umowy-zlecenie, które są oskładkowane ZUS. Co w takim razie z KRUSEM? Jednego miesiąca mogę mieć jedno zlecenie na kwotę 120 zł brutto, a przez kolejne dwa żadnego. Mam się wypisywać i wracać do KRUSU — czy ma to jakiś sens?
  Znalazłam artykuł, z którego wynika, że taka osoba jak ja, traci ubezpieczenie w KRUS. https://mambiznes.pl/poradniki/klient-zaplaci-ubezpieczenie-policjanta-rolnika-ktory-prowadzi-dzialalnosc-nierejestrowana-97212
  Jestem skołowana, nie wiem co robić. Ne da się świadczyć usług, nie zawierając umów. — tak mi się wydaje. Czy jest możliwość, aby te umowy nie były oskładkowane? Umowy o dzieło z punktu widzenia korektora, nie są zbyt korzystne, ponieważ w nich ważny jest efekt, a przecież nie jestem w stanie zagwarantować, że nie umknie mi żadna literówka lub przecinek. Co Pani myśli o takim przypadku?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dzień dobry! Dziękuje za Pani komentarz. W przypadku usług korektorski rzeczywiście może być komplikacja z umowami zlecenia, od których zleceniodawca musi opłacić składki na ubezpieczenie. W przypadku osób ubezpieczonych w KRUS ubezpieczenie w takiej sytuacji ustanie. Można będzie wrócić w każdej chwili do ubezpieczenia w KRUS. przy zarobkach rządu 120 zł wydaje się to dość kłopotliwe. Mogłybyśmy spróbować wypracować jakieś rozwiązanie i możliwości alternatywne, ale musiałabym uzyskać więcej informacji na temat Pani sytuacji aby udzielić rzetelnej odpowiedzi. Mogę zaproponować kontakt mailowy: kontakt@prawo-mamy.pl Pozdrawiam 🙂

 2. Ja jestem na KRUS-ie i pracuję jako korektorka, nie w ramach NDG, robię tak od lat. Z pracodawcami mam umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – czyli na 50% kosztów uzyskania przychodu. Nikt się o jeden przecinek nie czepia.

Pozostaw odpowiedź Agnieszka Anuluj pisanie odpowiedzi