Działalność nierejestrowana a umowa zlecenia 2020.

Jedno z najpopularniejszych pytań, jakie zadają sobie mamy, które chcą zacząć prowadzenie działalności nierejestrowanej, to czy w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej, możemy zawierać umowy zlecenia i o dzieło ?

Przypomnę tylko, że działalność nierejestrowana, to aktywność gospodarcza, która nie podlega obowiązkowi rejestracji w przypadku, gdy miesięczny przychód należny z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit uprawniający do zwolnienia z rejestracji jest inny w każdym roku i każdorazowo zależny od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie limit wynosi 1300 zł. Więcej na temat definicji i warunków prowadzenia działalności nierejestrowanej możecie przeczytać tutaj.

O ile nie budzi żadnych wątpliwości fakt, iż w ramach działalności nieewidencjonowanej możemy np. prowadzić sprzedaż naszych wyrobów rękodzielniczych na rzecz osób fizycznych, to spory problem pojawia się, gdy np. chcemy świadczyć usługi na rzecz lub przy współpracy z jakąś firmą.

Czy w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej można świadczyć usługi na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia?

Tak, w ramach biznesu na próbę można świadczyć usługi i zawierać umowy. Należy jednak zwrócić na pewne zawiłe  i to tej pory nadal w 100% nie wyjaśnione kwestie dotyczące umów zlecenia. Od razu zaznaczę, że przy u umowach o dzieło nie ma problemów. Te umowy są zawsze nieoskładkowane. Niezależnie od tego, czy zawieramy je jako osoby fizyczne czy jako osoby prowadzące działalność nierejestrowaną. 

Pamiętajcie, że o tym jaką umowę zawieramy z klientem nie decyduje nazwa umowy, ale jej treść. Dlatego musicie dobrze przeanalizować swoje działania, usługi i założenia umowy nim stwierdzicie, że zawieracie umowy o dzieło a nie umowy zlecenia.

Jak powinna być zaksięgowana umowa zlecenia zawarta w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej?

Gdy usługi świadczone w ramach działalności nierejestrowanej są wykonywane na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą powstaje pewien problem związany z rozliczaniem podatku dochodowego i opłacaniem ubezpieczenia. Istnieją dwie możliwości. Należności można zakwalifikować do przychodów z innych źródeł lub do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. 

Która kwalifikacja będzie właściwa?

Art. 20. pkt 1ba PIT – Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

Art. 13 pkt 8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
c) przedsiębiorstwa w spadku
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

Przychody z działalności  nierejestrowanej należy zaksięgować, jako przychody z innych źródeł (“działalność nierejestrowana”), natomiast umowę zlecenia, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Jak zakwalifikować umowę zlecenia zawartą w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej?

Właściwą kwalifikacją będzie działalność wykonywana osobiście, gdyż wyjątek wskazany w art.13 dotyczący umów zlecenia dotyczy tylko działalności gospodarczej, a działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Przychód z działalności wykonywanej osobiście a zaliczka na podatek.

W przypadku umowy zlecenie, czy dzieło obowiązek rozliczenia jest po stronie zleceniobiorcy lub osoby wykonującej dzieło. Może ona po otrzymaniu wynagrodzenie zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia kolejnego miesiąca, a mogą zostać te przychody uwzględnione dopiero w zeznaniu rocznym. Niezależnie od sposobu rozliczenia należy pamiętać, o uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu – 20% lub 50%.  Natomiast w myśl wyżej wymienionego art. 20 ust. 1ba PIT przychody z działalności nierejestrowanej będą dla celów PIT uznawane za przychody z tzw. innych źródeł. Od  tego typu dochodów nie trzeba opłacać zaliczek na podatek. Przychody z tego tytułu wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym (do 30 kwietnia następnego roku po roku w którym uzyskaliśmy przychód).

Działalność nierejestrowana a umowa zlecenie. Co z ubezpieczeniem?

Zawarcie umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług)  rodzi obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczeń jako zleceniobiorcy. Wszystko wskazuje na to, że nie ma tu znaczenia czy osoba zawiera umowę jako osoba fizyczna czy jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną.

Działalność nieewidencjonowana określona w art. 5 Prawa przedsiębiorców nie stanowi zgodnie z tym przepisem działalności gospodarczej. Z przywołanego wcześniej art. 13 ustawy PIT wyraźnie wynika, że nie stosuje się go, tylko wtedy,  jeżeli umowy zlecenia i o dzieło są zawarte w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.  Nie ma w tym artykule informacji o działalności nierejestrowanej.

Składka zdrowotna na umowę zlecenie jest odliczana od przychodu zleceniobiorcy pomniejszonego o składki społeczne. Dzieli się na dwie części, pierwsza to 9% podstawy wymiaru składki zdrowotnej (przychód minus składki społeczne) druga, to 7,75% (tę składkę odlicza się od podatku, dlatego nie pomniejsza ona wynagrodzenia netto zleceniobiorcy).  Mimo tego, że to zleceniobiorca opłaca składkę (pobierana jest z jego wynagrodzenia brutto) odprowadza ją (fizycznie wpłacając pieniądze na konto ZUS) zleceniodawca. 

Wysokość składek każdorazowo jest zależna od indywidualnej sytuacji zleceniobiorcy (inne składki płacą osoby, których umowa zlecenia to jedyny przychód a inne osoby, które np. mają już opłacane składki z tytułu umowy o pracę.

Indywidualna interpretacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego.

Zgodnie z pisemną interpretacją wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku osoba agenta ubezpieczeniowego, który świadczy usługi poprzez umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalność nierejestrowanej, traktowana będzie przez ZUS jak osoba zawierająca zwykłą umowę zlecenie. Zleceniodawca zaś będzie musiał taką osobę zgłosić do ZUS i opłacić za nią, należne od kwoty wynagrodzenia, składki.

Fragment uzasadnienia indywidualnej interpretacji:

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. l ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę brzmienie ww.przepisu osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca ma zawarte umowy o świadczenie usług, a które zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców są zwolnione z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej z uwagi na wysokość osiąganych przychodów, nie są uważane za osoby prowadzące działalność gospodarczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww umów, w myśl art. 6 ust. l pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.*

Argumentacja przemawiająca za tym, że od umów zlecenia zawieranych przez osoby prowadzące działalność nierejestrowaną należy opłacać składki w ZUS.

W przepisach ustawy Prawo przedsiębiorców nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, czy w ramach działalności nierejestrowanej możemy zawierać umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi czy jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Obowiązują ogólne przepisy świadczące o tym, że taka możliwość istnieje. W ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej można świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte są oddzielne regulacje dotyczące działalności nierejestrowanej i umowy zlecenia, co mogłoby sugerować, że należy przychody z każdej z tych aktywności rozliczać oddzielnie. Co więcej zgodnie z art. 13 PIT umowy zlecenia zawierane w ramach działalności gospodarczej są traktowane inaczej. W przepisie tym brak dodatkowej informacji o działalności nierejestrowanej, która działalnością gospodarczą nie jest.

Kolejnym argumentem, za tym, że nieprawidłowe jest rozumienie przepisów zgodnie z którym zawarcie umowy o świadczenie usług nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które wykonując działalność nierejestrowaną, przemawia fakt, iż właśnie w taki sposób ZUS w Gdańsku orzekł w indywidualnej interpretacji. Oczywiście interpretacja ZUS w Gdańsku jest indywidualną interpretacją i dotyczy wyłącznie wnioskodawcy, ale wskazuje pewien tok rozumowania i argumentacji.

Jeśli jakaś przedsiębiorcza mama chciałaby prowadzić działalność nierejestrowaną i w ramach tej działalności chciałaby podpisywać umowy zlecenia (o świadczenie usług) z osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, powinna liczyć się z tym, że tego typu umowy będą prawdopodobnie traktowane, jako umowy zlecenia, od których należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w naszej sprawie, z pytaniem, czy działalność, którą zamierzamy wykonywać, będzie traktowana przez ZUS, jako działalność nierejestrowana czy jako zwykła umowa zlecenie od której nasz klient (zleceniodawca) powinien zapłacić składki.

Live o usługach w działalności nierejestrowanej.

 

 

Bibliografia:

 • https://rachunkowosc.com.pl/czy_dzialalnosc_nierejestrowana_moze_byc_wykonywana_na_rzecz_przedsiebiorcow
 • https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-skladki-zus-jednak-obowiazkowe.htm
 • * Zakład Ubezpieczeń Społecznych , sygn. DI/100000/43/822/2018 r., 24.07.2018 r.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • https://www.podatki.biz/artykuly/zamieszanie-z-ulga-zus-obecnie-nie-wiadomo-nic_31_38883.htm

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Hits: 19834

18 Replies to “Działalność nierejestrowana a umowa zlecenia 2020.”

 1. Czytelniczka says: Odpowiedz

  Witam serdecznie! A co w przypadku, kiedy usługi w ramach działalności nierejestrowanej świadczy się dla prywatnej osoby? Jak to traktuje ZUS? Czy powstaje obowiązek odprowadzania składek i jeżeli tak, to kto ma to zrobić?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dzień dobry,

   Niestety w sytuacji, gdy świadczymy usługi na podstawie umowy zlecenia nie zależnie od tego czy świadczymy je dla firmy czy dla osób fizycznych może powstać obowiązek płacenia składek. To zleceniodawca (nasz klient) ma obowiązek opłacenia tych składek. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku działalności nierejestrowanej jest to absurdalne. Małe kwoty, problem dla klientów i miało być bez składek a tu takie problemy mogą powstawać. To co zalecam wszystkim czytelnikom, to indywidualne zapytania do ZUS. Jestem ciekawa jak długo potrawa jeszcze taka dezorientacja w tym temacie i czy zostaną wprowadzone jakieś zmiany. O ile w przypadku gdy to firma zleca coś, korzysta z usług osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną, to rozumiem zamysł tego typu interpretacji – że należy płacić składki. Natomiast w przypadku, gdy to osoby fizyczne mają płacić składki robi się sporo problemów (informowanie klientów, opłacanie składek etc.).

 2. Witam , jeżeli prowadzę działalność gospodarcza nierejestrowana i mam propozycje o zawarcie umowy o pracę przez jedna z firm to czy zarobek z umowy o pracę liczy się do działalności nierejestrowanej i muszę uważać żeby nie przekroczyło mi 50% wynagrdzenia minimalnego czy są to dwie inaczej rozliczne sprawy ?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Myślę, że to dwie zupełnie różne sprawy, ale ciężko odpowiedzieć nie znając szczegółów Pana sprawy. Czy umowa o pracę jest “umową o pracę” czy ma Pan na myśli umowę zlecenia (pod takim artykułem napisał Pan komentarz :))? Jaki jest zakres prac wykonywanych w ramach działalności nierejestrowanej i czy to co będzie Pan robił w ramach “umowy o pracę” to to samo co na działalności nierejestrowanej?

 3. Dzień dobry,
  Mam pytanie dotyczące zapisu dziecka do przedszkola przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej ;
  Jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność nierejestrowaną , czy wystarczy tylko napisać oświadczenie o prowadzeniu takiej działalności ? Jak Pani myśli dyrekcja przedszkola może uznać takie oświadczenie jako pracę obojgarodziców ?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Niestety wydaje mi się, że może być problem z tego typu oświadczeniem, ponieważ w ustawach i rozporządzeniach związanych z rekrutacją do przedszkola są wypunktowane rodzaje zatrudnienia i nie ma tam wymienionej działalności nierejestrowanej. Fajnie by było, gdyby zostało takie oświadczenie uznane za poprawne a działalność nierejestrowana za pracę, ale niestety nie mogę dać jednoznacznej odpowiedzi. Postaram się zgłębić temat i jak czegoś więcej się dowiem, będę miała konkretną odpowiedź i argumentację, dopisze tu komentarz.

 4. A ja jestem ubezpieczona w KRUSIe. wiem że mogę mieć umowę o dzieło (ale nie za wielką czytałam o tym: https://www.praworolne.info/kontrola-umowy-o-dzielo-osoby-ubezpieczonej-w-krus-448-material.html ) i zarabiam czasami 200 czasami 500 zł na miesiac (paznokcie robię u znajomej w salonie). ale czy mogę założyć swoją dz. nierejestrowaną w zakresie paznokci nie tracąc KRUSU? Proszę o odpowiedż 🙂

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Myślę, że tak. Będzie to się odbywało na tej zasadzie, co opisałam w atykule. Dopóki nie przekroczysz limitu możesz prowadzić nierejestrowaną i dalej być ubezpieczona w KRUS. Możesz też skontaktować się w tej sprawie ze swoim oddziałem KRUS, ale myślę że nie powinno być problemów. W przypadku działalności zajmującej się stylizacją paznokci musisz pamiętać dodatkowo o Sanepidzie i kasie fiskalnej (ale to kwestie niezależne od KRUS :)) Pozdrawiam.

   1. joannarulkowska says: Odpowiedz

    tutaj jest artykuł o KRUS i działalności nierejestrowanej – https://www.prawo-mamy.pl/2020/02/23/krus/

 5. Przychód z działalności nierejestrowanej i z umowy zlecenie się sumuje? Łącznie nie może przekraczać 1300zł w miesiącu?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Ciężko odpowiedzieć na pytanie nie znając szczegółów i rodzaju zleceń. Generalnie jeśli prowadzimy działalność nierejestrowaną X i mamy jakąś umowę zlecenia Y, to nie. Nie sumuje się. Ale jeśli w ramach działalności nierejestrowanej świadczymy usługi i zwieramy umowy zlecenia to te umowy będą się sumować i łącznie nie może przychód przekroczyć 1300 zł.

   1. joannarulkowska says: Odpowiedz

    * Jeśli zawieramy umowy zlecenia w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej, na tym polega nasz biznes, to się sumują.

 6. Witam, prowadzę blog i mam z tego pewne przychody na umowy o dzieło i umowy zlecenia (są to współprace z różnymi firmami). Chciałabym zacząć sprzedawać e-book i przynajmniej na próbę zrobić to jeszcze bez zakładania działalności, właśnie na taką działalność nierejestrowaną. Czy wówczas przychody z umów o dzieło i/ lub zlecenia również się sumują w ramach tej działalności nierejestrowanej?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   W Pani przypadku raczej nie. Dużo zależy od tego jaki jest zakres tych umów? Czy zawiera Pani te umowy w ramach tej działalności nierejestrowanej? Czy wydanie e-booka jest jakoś połączone z tymi umowami? Aby udzielić rzetelnej odpowiedzi musiałaby Pani podać więcej szczegółów. Zapraszam do kontaktu mailowego kontakt@prawo-mamy.pl

   1. Dziękuję. Napisałam wiadomość e-mail

 7. Dzień dobry,
  czy prowadząc drobne rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej mogę to robić w ramach działalności nierejestrowanej ? Przychód z tego tytułu, na początek, będzie poniżej 50% minimalnej krajowej ale zamierzam to rozwijać i docelowo założyć działalność.
  Jak wygląda umowa współpracy z zarzadcą wspólnoty, jako osoba prowadząca działalność nierejsetrowaną ?

  1. joannarulkowska says: Odpowiedz

   Dzień dobry! Co oznacza “drobne rozliczenia finansowe”? Niestety prowadzenie biura rachunkowe nie może odbywać się na zasadach działalności nierejestrowanej. Należy prowadzić od początku działalność gospodarczą.

 8. Witam,
  jestem zatrudniona na pełen etat. W maju podpisałam umowę zlecenie na kwotę nieco wyższą niż połowa najniższej krajowej. W jaki sposób jest traktowana ta kwota? Pytam, ponieważ nie wiem, czy dobrze rozumiem. Jeśli podpisałam umowę – czy ta kwota jest traktowana jako ta właśnie powyżej najniższej krajowej i powinnam założyć działalność gospodarczą. Póki co w ogóle nie myślałam o działalności nierejestrowanej, a tym bardziej gospodarczej. Jak moja sytuacja będzie potraktowana? Czy ta umowa zlecenie jest traktowana, jakbym prowadziła działalność nierejestrowaną i już przekroczyłam tę miesięczną kwotę?
  Proszę o odpowiedź, jak się ma działalność nierejestrowana do umowy zlecenie a działalności gospodarczej. Dziękuję.

Dodaj komentarz