Jakie prawa przysługują mamom w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół z powodu COVID-19? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2020.

Jak już pewnie większość z Was wie, od kilku dni istnieje możliwość uzyskania przez pracującego rodzica dziecka do lat 8, dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni. Spowodowane jest to zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół do których uczęszczały dzieci. Wszystko z powodu z COVID-19.

Art. 4. 1 W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko,
z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje
dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa
w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku
opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

To tyle jeśli chodzi o zapisy z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czas na kilka słów komentarza.

 

Na jakich dokładnie zasadach przyznawany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym. 

Z takiego zapisu wynika, że z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka oraz, że dotyczy on osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, czyli takich którzy są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą. Nie dotyczy osób pracujących na umowę o dzieło czy prowadzących działalność nierejestrowaną.

Jakich formalności trzeba dopilnować, by skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19?

 • Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 • Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku. 
 • Oświadczenie może zostać złożone drogą mailową. 
 • Występując o wypłatę zasiłku należy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek.
 • Płatnikiem jest pracodawca, zleceniobiorca lub ZUS (osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS).
 • Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.
 • Nie jest konieczne przy tym uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.
 • W oświadczeniu wskazujesz okresy za które chcesz otrzymać zasiłek. Zasiłek przysługuje zgodnie ze złożonym oświadczeniem, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, albo za dni robocze, jeśli takie okresy zostaną wskazane w oświadczeniu.

Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w sytuacji gdy jest płatnikiem składek), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Za jaki okres przysługuje dodatkowy zasiłku opiekuńczego, z którego mogę skorzystać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca. Jest to wstępny okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19. Rodzic może  wskazać w oświadczeniu cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca albo np. od 20 do 25 marca. Może też wskazać różne okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, która została zamknięta, np. 12-13, 15-21, 24-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki. Można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których rodzic nie był zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub gdy dziecko miało zapewnioną opiekę.

UWAGA! Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego! 20 marca 2020 r. zgodnie z rządową propozycją – wraz z wydłużeniem zamknięcia żłobków i przedszkoli, ma zostać wydłużona  wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców o 14 dni. Szkoły i przedszkola mają zostać zamknięte do czasu Świąt Wielkanocnych, tj. 12-13 kwietnia 2020 roku.

Pozostałe informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym przyznawanym w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19.

 • Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (omawiane w niniejszym artykule 14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem.
 • Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Zaś podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Za każdy dzień opieki przysługuje 1/30 podstawy wymiaru zasiłku.
 • Od zasiłku opiekuńczego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 17%.
 • O zasiłek opiekuńczy można się ubiegać, o ile nie ma innych członków rodziny mogących sprawować opiekę nad dzieckiem.

Pytania od czytelniczek związane z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

* Uwzględniłam pytania mam, które chcą sprawować opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia.

Czy mama prowadząca działalność nierejestrowaną może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Nie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które opłacają składkę chorobową. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie wpłacają składek do ZUS, więc nie przysługuje im zasiłek opiekuńczy.

Czy jeśli mama prowadzi działalność nierejestrowaną, to tata może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

To zależy od rodzinnej sytuacji. W rozmowy z czytelniczką wynika, że mąż pracuje na etacie a ona zajmuje dziećmi i domem. Jedno dziecko jest w domu, dwójka chodzi do szkoły. Mama prowadzi działalność nierejestrowaną w czasie gdy dzieci śpią. W takiej sytuacji tata nie będzie mógł skorzystać z zasiłku opiekuńczego, ponieważ jest w domu osoba, która zajmuje się dziećmi.

Czy jeśli mama pracowała na etacie i dodatkowo prowadziła działalność nierejestrowaną może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Czy jeśli skorzysta z zasiłku, będzie mogła w czasie pobytu w domu kontynuować prowadzenie działalności nierejestrowanej?

Tak. Mama może skorzystać z zasiłku opiekuńczego, ponieważ pracując na etacie ma opłacane składki chorobowe. Nie może jednak w tym czasie prowadzić działalności nierejestrowanej. Nie może przyjmować nowych zleceń i zarabiać. Mama zostanie pozbawiona prawa do zasiłku opiekuńczego, gdy zostanie stwierdzone, że w czasie zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki wykorzystuje to zwolnienie do innych celów niż sprawowanie opieki lub wykonuje pracę zarobkową. Okoliczności te mogą zostać ustalone podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy mama prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z ulgi na start może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Nie. Jeśli mama korzysta z ulgi na start, to oznacza że nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne. Nie może korzystać ze świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego.  Osoby korzystające z ulgi na start nie mogą ubiegać się ani o zwykły zasiłek opiekuńczy ani o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Czy mama prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca wszystkie składki może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? 

Tak.  Na zasadach, które opisałam na wstępie tego artykułu

Czy mama pracująca na umowie zlecenie może skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Tak. Na zasadach, które opisałam na wstępie tego artykułu. Musi zgłosić chęć skorzystania z takiego zasiłku do płatnika składek, tj. zleceniodawcy.

Czy mama pracująca na podstawie umowie o dzieło może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Nie. Osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło nie opłacają składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy jeśli mąż ma w domu pracę zdalną a mama etat, to czy mama może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak. O zasiłek opiekuńczy można się ubiegać, o ile nie ma innych członków rodziny mogących sprawować opiekę nad dzieckiem. Osoba pracująca (nawet jeśli pracuje zdalnie z domu) nie jest osobą, która może sprawować opiekę nad dzieckiem. Mama może skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Czy jeśli kobieta jest w ciąży, to tata może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na starsze dziecko?

To zależy. Jeśli do tej pory chodziła do pracy na etacie, to tak. Jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim – nie może.

Czy jeśli kobieta przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera zasiłek macierzyński to może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na starsze dziecko?

Nie. Nie można jednocześnie pobierać dwóch zasiłków.

Czy jeśli mama przebywa na urlopie wychowawczym na młodsze dziecko, to czy tata może skorzystać z zasiłku na starsze, któremu zamknięto szkołę?

Nie. Zasiłek w takiej sytuacji nie będzie przysługiwał, gdyż w domu jest osoba, która może nad starszym sprawować opiekę.

Czy jeśli mama jest bezrobotna i sprawuje opiekę nad młodszymi dziećmi, a tata pracuje na etacie, to czy tata może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na starsze dziecko któremu zamknięto szkołę?

Nie. Zasiłek w takiej sytuacji nie będzie przysługiwał, gdyż w domu jest osoba, która może nad starszym sprawować opiekę.

Czy jeśli dziecko nie chodziło do przedszkola i zajmowała się nim babcia (która w obecnej sytuacji nie powinna tego robić), to mama może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? 

Nie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Nie przysługuje w sytuacji gdy dziećmi wcześniej zajmowali się dziadkowie.

Czy rodzice mogą podzielić się zasiłkiem po jednym tygodniu?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka. Zasiłek wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

Czy jeden rodzic może wziąć zasiłek na jedno dziecko, a drugi na drugie?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dwie najważniejsze strony na których znajdzie podstawowe i aktualne informacje związane z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, który został wprowadzony w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych z powodu COVID-19 to:

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Stan prawny na podstawie, którego przygotowałam artykuł jest aktualny na dzień 16. 03. 2020 roku

Hits: 3092

5 thoughts on “Jakie prawa przysługują mamom w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół z powodu COVID-19? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2020.

 1. Anet

  Aktualnie jestem osoba bezrobotna(na L4 końcówka ciazy). Dodatkowo mam zaswiadczenie od lekarza ze nie mogę sprawować opieki nad dzieckiem. Teraz do 25.03 mąż jest na tej dodatkowej opiece nad starsza córka, związanej z sytuacją koronawirusa. Dziś dzwoniła do niego Pani z biura i pytała kiedy wraca do pracy, co w tej sytuacji, gdy nadal na stronie ZUS-u nie ma Informacji o przedłużeniu tego okresu do Świąt?

  1. joannarulkowska

   Niestety nie ma jeszcze nowej ustawy, czy ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony. Jest mówione, że tak.. ale Pani w kadrach też ma rację dopytując. Proszę pamiętać, że jest jeszcze przecież normalny zasiłek opiekuńczy. Więc może mąż niech skorzysta z tej puli 60 dni zasiłku opiekuńczego dopóki nie będzie pewności co do tego dodatkowego opiekuńczego w związku z koronawirusem? Przy normalnym będzie potrzebne od razu w dokumentach to zaświadczenie, że Pani nie może sprawować opieki nad dzieckiem ze względu na problemy ze zdrowiem. Np. do końca tego tygodnia normalny a później przedłuży na dodatkowy. Ciężko napisać rzetelną odpowiedź. Musiałabym znać więcej szczegółów. Proszę nie traktować tego komentarza jak porady prawnej. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 🙂

 2. Mania

  Dzwonilam dzis do zusu i w sytuacji kiedy mama jest na macierzyńskim i prowadzi aktywnie działalność gospodarczą a tata na etacie. Tata może skorzystać z opieki na dzieci żeby mamy firma prosperowala nieprzerwanie.

 3. Aldi

  Jestem zatrudniona na umowe zlecenie i mam oplacana skladke zdrowotna. Czy nalezy mi się opiekuncze czy nie?

 4. Lucyna

  Witam. Obecnie jestem na urlopie wypoczynkowym, dziecko miało iść do żłobka ale niestety, nie moglam podpisać umowy ze żłobkiem bo wystąpiła ta panademia, czy należy mi się ten zasiłek albo co kolwiek innego? Niestety nie mam z kim zostawić syna .

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close